Головна » 2016 » Жовтень » 11 » Інноваційні методи навчання англійської мови
10:54
Інноваційні методи навчання англійської мови

 

Інноваційні  методи навчання англійської мови

Пропонований рекомендаційний список літератури укладено до проголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні. Він призначається вчителям англійської мови загальноосвітніх шкіл. У ньому подаються публікації останніх років із актуальних питань інноваційних підходів до навчання англійської мови у загальноосвітній школі.

 

Александрова О. В. Створення ситуації успіху на уроках [Текст] / О. В. Александрова // Англ. мова та літ.: наук. метод. журн. – 2013. - № 19 – 21. – С. 6 – 7.

Ситуація успіху – це суб»єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичного або морального напруження виконавця справи. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина визначає цей результат як успіх.

 

Бігич О. Б. Освітній сайт як засіб навчання молодшого школяра техніки читання англійською мовою [Текст] / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2014. - № 3. – С. 3 – 7. – Бібліогр.: 2 назви.

У статті представлено аналіз освітнього сайту як засобу навчання молодших школярів техніки читання англійською мовою. Виділено позитивні та негативні характеристики освітнього сайту.і  різних шрифтів латинського алфавіту, що використовуються в сучасних українських та зарубіжних підручниках і посібниках.

 

Галіч А. В. Розвиток комунікативних навичок із використанням інтерактивних технологій на уроках / А. В. Галіч // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2013. - № 31. – С. 2 - ?. – Бібліогр.: 27 назв.

Подано приклади завдань з англійської мови з використанням інтерактивних методів навчання.

 

Дєнісова Юлія. Про деякі аспекти навчання іноземних мов у профільній школі [Текст] / Ю. Дєнісова // Іноземні мови в шк. України. – 2015. - № 5. – С. 2 – 4.

 

У зв»язку із реформуванням системи освіти в Україні й у контексті її інтеграції у європейську спільноту постає актуальним питання вдосконалення процесу навчання іноземної мови. Описуєтьмя організація мовленнєвої діяльності старшокласників у профільній школі. Автор виділяє пріоритетним у сташих (профільних) класах читання як вид мовленнєвої діяльності, розвиток у школярів усіх функціональних типах читання. а також навчальні функції перекладу, говоріння, аудіювання, письма.

 

Камінська-Клецкова Я. Ю. Соціокультурні медіаосвітні проекти [Текст] / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2015. - № 31 – 32. – С. 5 – 11. – («Основа»)

Необхідною умовою вивчення англійської мови в контексті реалізації державних освітніх стандартів загальної освіти є формування та розвиток комунікативної, лінгвістичної та культурологічної компетенції. Для учнів старшої школи снують методиди залучення в дослідні та соціальні проекти різного рівня навчальних досягнень з англійської мови.У статті описується участь гімназії «Ерудит м. Києва у міжнародних учнівських проектах , що сприяє формуванню в учнів навичок критичного, толерантного, творчого мислення та акктивної громадянської позиції.

 

 

 

 

Корвуд О. Ю. Можливості роботи з інтерактивною дошкою [Текст] / О. Ю. Корвуд // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2015. - № 31 – 32. – С. 12 – 14. – («Основа»)

Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації. Сьогодні ми є свідками появи нових форм інтерактивного навчання, пов»язаних з електронними дидактичними засобами. Автор описує різні можливості використання інтерактивної дошки:  для анонсування теми уроку, як супровід до пояснення вчителя, як інформаційно-навчальний посібник. А також обгрунтовує зручність для вчителя класифікувати матеріал, використовуючи різні можливості дошки: працювати з текстом, з медіаоб»єктами, переміщувати об»єкти, вносити зміни – всі ці дії будуть привертати увагу школярів.

 

Корнієнко В. Ю. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні англійської мови: [Текст] / В. Ю. Корнієнко // Англ. мова та літ. : наук.-метод. журн. – 2015. - № 28 – 29. – С. 2 – 6. – Бібліогр.: 4 назви. - (Вид-во «Основа»)

У сучасних умовах дедалі зримішою стає необхідність залучення молоді до інтернаціональної культури на основі англійської мови. Перегляд загальнокультурних і соціолінгвістичних підходів до вивчення англійської мови зумовлює посиленняуваги до вивчення англійської мови. Тут стає в пригоді  особистісно-орієнтований підхід до навчання. Він сфокусований на потреби учнів та спрямований на розширення їхніх можливостей, забезпечує самостійність їхнього навчання, користується популярністю серед інтерактивних методів навчання. Саме це автор ставить на обговорення у пропонованій публікації. Він наводить причини для використання особистісно-орієнтованого підходу, роль учителя у такому процесі навчання, подає деякі ідеї щодо проведення уроку, зацікавлення учнів, врахування різних особистостей школярів, цікаві теми, розвиток впевненості  та досягнення прогресу учнів, оцінювання їх знань.

 

Кравченко Н. М. Нові підходи до вивчення іноземної мови [Текст] / Н. М. Кравченко  // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2012. - № 34 - 36. – С. 4 – 5.

У статті розповідається про інноваційні технології навчання, особистісно-орієнтований підхід, інтерактивне навчання, колективну форму навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови.

 

Крапчатова А. Я. Формування в учнів загальноосвітніх шкіл умінь самоконтролю рівня сформованості компетентності в англомовному аудіюванні з використанням комп’ютерного тестування [Текст] / Я. А. Крапчатова // Іноземні мови. – 2014. – № 4. – С. 10 – 14. - Бібліогр.: 7 назв.

 Стаття присвячена проблемі формування в учнів загальноосвітніх навчальних закладів умінь самоконтролю в англомовному аудіюванні з використанням програми-оболонки, описується та аналізується електронна програма-оболонка «Hot Potatoes», наводяться приклади тестових завдань для самоконтролю рівня сформованості англомовної компетентності в аудіюванні з використанням програми-оболонки «Hot Potatoes».

 

Лялька Тетяна. Тексти країнознавчого характеру як мотивація для розвитку культури спілкування учнів іноземною мовою [Текст] / Т. Лялька // Іноземні мови в шк. України. – 2014. - № 6. – С. 28 – 30. – Бібліогр.: 5 назв.

У статті дається теоретичне обґрунтування методики навчання культурно-краєзнавчої компетенції учнів ЗОШ на уроках англійської мови. Практика доводить, що школярі з великою цікавістю ставляться до історії, культури, традицій, звичаїв, повсякденного побуту, поглядів на життя переконань, форм проведення вільного часу, тобто до всього, що пов’язано з країною, мова якої вивчається. Автор торкається теми реалій у культурі та мові, а також досліджує класифікацію реалій. Докладно розглядає одну з найбільших груп «реалії як власні імена» - включає географічні, етнографічні та суспільно-політичні реалії та доходить висновку, що тексти країнознавчого характеру мають містити  мовний і фактичний матеріал, який стимулює учнів до роботи, що виконується, та який полегшує  сприйняття змісту тексту. У процесі роботи необхідно сформувати у школярів вміння розуміти їх без словника з опорою на інтернаціональному лексику, розвивати мовну здогадку, цілеспрямовано розширювати їх словниковий запас.

 

Osypenko K. L. Developing English listening skills of secondary school students [Текст] / К. L. Osypenkо // Іноземні мови. – 2014. – № 4. – С. 15 – 19. - Бібліогр.: 3 назв.

У статті розглядається проблема навчання аудіювання на уроках англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано різні види аудіювання та відповідні тексти. Описані засоби навчання аудіювання, наведено приклади вправ для навчання кожного виду аудіювання та способи контролю рівня розуміння прослуханих текстів.

 

Палій О. А. Основні тенденції та етапи теорії підручника з іноземних мов [Текст] / О. А. Палій // Іноземні мови. – 2014. – № 4. – С. 3 – 9. - Бібліогр.: 18 назв.

У статті проведено комплексний аналіз основних тенденцій та етапів розвитку теорії підручника з іноземних мов в Україні та за кордоном. На основі вивчення досвіду теорії і практики створення підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів з’ясовано ступінь розробки досліджуваної проблеми у науково-методичній літературі, окреслено методологічний підхід до дослідження проблем створення підручників з іноземних мов..

 

Редько Валерій. Інтерактивні технології навчання іноземної мови [Текст] / В. Редько // Рідна школа:щомісяч. наук.-пед. журн. – 2011. - № 8 – 9. – С. 28 – 36. - Бібліогр. в кінці ст.

У статті розглядаються теоретичні засади інтерактивних технологій навчання іноземної мови та наводяться приклади їх використання у шкільній практиці. Наголошується, що ці технології є однією з ефективних форм стимулювання іншомовної мовленнєвої діяльності учнів.

 

Савінова Н. С. Практично-діяльнісні технології формування комунікативної компетентності учнів [Текст] / Н. С. Савінова // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2015. - № 28 – 29. – С. 2 – 6. – Бібліогр.: 8 назв.

Основним завданням навчання англійської мови в навчальному закладі є оволодіння комунікативною компетентністю, що передбачає не лише вивчення лінгвістичної системи, а й свідоме застосування її на практиці у процесі спілкування в іншомовному середовищі або в найближчій до нього ситуації. Іншими словами, оволодіння фонетичними, лексичними, граматичними засобами спілкування спрямоване на їхнє активне практичне застосування у спілкуванні. У статті автор обгрунтовує ефективність практично-діяльнісних технологій організації навчання англійської мови в сучасній школі, описує їх компоненти. А також доводить, чому практично-діяльнсні технології мають бути особистісно-орієнтованими, а також врахування когнітивного стилю навчання кожного учня з метою продукування системи усвідомлених учнем лінгвістичних знань.

 

Сафарян Світлана. Шляхи розвитку педагогічної техніки вчителя іноземної мови [Текст] / С. Сафарян // Іноземні мови в шк. України. – 2014. - № 5. – С. 2 – 9. – Бібліогр.: 15 назв.

У статті висвітлюється питання педагогічної майстерності вчителя. Розкривається поняття «педагогічна техніка».  Автор описує характеристику внутрішньої та зовнішньої педагогічної техніки. Також пропонуються вправи на розвиток педагогічної техніки, вправи на формування комунікативних якостей педагога, вправи на розвиток артикуляції та дикції, шляхи подолання емоційного професійного вигорання.

 

 

 

 

 

Холод О. В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетенції [Текст] / О. В. Холод // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2011. - № 13. – Метод. банк. – 60-й внесок. – С. 20-1 – 20-8. – Бібліогр.: 29 назв.

У статті розкривається сутність поняття «інтерактивне навчання», організація, особливості впровадження інтегративних технологій, контроль та оцінювання результатів інтерактивного навчання.

 

Якименко С. С. Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови [Текст] /С. С. Якименко // Англ. мова та літ: наук.-метод. журн. – 2015. - № 15-26. – С. 2-4. – («Основа»)

 Пропонована публікація знайомить вчителя із сучасними інноваційними технологіями в освіті – це використання інформаційних та комунікативних технологій у навчанні, проектна робота в навчанні, робота з навчальними комп»ютерними й мультимедійними програмами, дистанційні технології в навчанні інознемних мов, створення презентацій у програмному середовищі Mikrosoft PowerPoint, використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет.

 

 

Переглядів: 248 | Додав: ToDel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar